Huishoudelijk Reglement VvE Multibox Culemborg

Vereniging van eigenaren Multibox Culemborg

Algemeen

Artikel 1

a. – U bent (mede)eigenaar en/of gebruiker van het appartementencomplex gelegen aan de Plantijnweg te Culemborg, alsmede-eigenaar van de vereniging van eigenaren Multibox Culemborg. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartementsrecht, maar dat u ook medeverantwoordelijk bent voor het in goede staat houden van het gehele complex.
b. – De eigenaren zijn verplicht het plaatsen van eventueel steigerwerk ten behoeve van reiniging en/of onderhoud van de gevels/daken en deuren toe te staan.
c. – Iedere eigenaar en/of gebruiker wordt geacht het complex te gebruiken als een goed huisvader.

Artikel 2

a. – De eigenaar en/of gebruiker heeft het genot van de gemeenschappelijke gedeelten. Hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van anderen. De eigenaar en/of gebruiker is verplicht zicht te onthouden van luidruchtigheid, het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke ruimten en het daarin of op plaatsen van fietsen, brommers of andere voorwerpen. Dit is ook van toepassing op de bezoekers van de eigenaar en/of gebruiker.
b. – Voor de algemene ruimten geldt een parkeerverbod voor auto’s, caravans of andere voertuigen. Hier mogen alleen bestuurders laden en lossen. In andere gevallen dient de bestuurder het voertuig buiten het terrein te parkeren.
c. – De gemeenschappelijke ruimte mag niet worden gebruikt voor opslag of stalling
d. – Huisdieren mogen aan andere gebruikers geen hinder of overlast veroorzaken. Huisdieren dienen ten aller tijde aangelijnd te zijn.
e. – Het is verboden auto’s te wassen op het terrein.
f. – Voor de afvoer van afval dient de eigenaar en/of gebruiker zelf zorg te dragen.
g. – Watergebruik voor bedrijfsmatige doeleinden is niet toegestaan
h. – Er mag niet gesleuteld worden buiten de garagebox.
i. – De maximale belasting van het buitenterrein bedraagt 2,5 ton.
j. – Bij overtreding van het huishoudelijk reglement kan de toegang tot het terrein worden geweigerd.
k. – Op het terrein worden video-opnamen gemaakt door het camera bewakingssysteem. De V.V.E. kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen van het huishoudelijk reglement. Aan onderzoeken door justitiële autoriteiten of andere daartoe bevoegde instanties zal de VVE altijd medewerking verlenen.
l. – Het complex heeft een gemeenschappelijke opstalverzekering, waarvan het aandeel in de premie in de servicekosten wordt verwerkt. Alles wat in de garageboxen wordt opgeslagen dient ten aller tijden te worden verzekerd door de eigenaar/ of gebruiker van de garagebox middels een inboedelverzekering.
m. – Storingen aan de toegangspoort dienen te worden gemeld aan de beheerder.
n. – Het is verboden: muziek te maken, waaronder wordt verstaan het doen spelen van een radio, een televisie toestel en dergelijke op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor de andere medegebruikers.
o. – Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, stickers, uithangborden, vlaggen en anderen uitstekende voorwerpen is niet toegestaan.
p.- Een huurder van een garagebox mag deze pas voor het eerst in gebruik nemen na ondertekening van een in duplo opgemaakte gedagtekende verklaring, dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement, voor zover de bepalingen op hem betrekking hebben, zal naleven.

Bestemming appartement

Artikel 3

Een appartement is bestemd om te worden gebruikt als opslag eventueel met ondergeschikte productiemogelijkheden. Elke gebruiker dient zichzelf, voor eigen rekening en risico, te informeren of het beoogd gebruik van de ruimte is toegestaan door de gemeente Culemborg. Voor meer informatie zie www.culemborg.nl

Beheer en administratie

Artikel 4

Het administratieve, financieel en technisch beheer van de vereniging is zal namens de vereniging van eigenaren worden verzorgd door een professioneel VVE beheerder. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden. De VVE beheerder is gemachtigd namens de vereniging betalingen te doen.

Artikel 5

Indien een lid de servicekosten niet tijdig voldoet, is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, vanaf de datum van opeisbaarheid, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 van het burgerlijk wetboek, met een minimum van €100 of zoveel meer als de vergadering mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen.

Artikel 6

Bij verkoop van het appartementsrecht dient het VVE bestuur tijdig op de hoogte te worden gesteld, in verband met de verrekening van de servicekosten / energiekosten. Adreswijzigingen dienen eveneens direct aan de beheerder worden doorgegeven.